Skip to content

ارزیابی پیمانکاران

شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان

فراخوان ارزیابی عمومی پیمانکـاران

شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان (سهامی خاص) در نظر دارد موضوع اجرای پروژه های در دست اقدام خود در زمینه اجراء ، تعمیرات ، اورهال برق و ابزاردقیق در شاخه های نیرو ، نفت و گاز ، فولاد و سایر صنایع را پس از ارزیابی کیفی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید، اعلام آمادگی مذکور صرفاً به منظور ارزیابی کیفی متقاضیان بوده و هیچگونه حقی جهت متقاضیان برای شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.


متقاضیان باید کلیه اطلاعات درخواست شده در پرسشنامه را تکمیل نموده و مدارک و اسنادی را که نشانگر اعتباراطلاعات مذکور می باشد ، ضمیمه نمایند. به اطلاعات ارائه شده بدون مدرک معتبر ، ترتیب اثر داده نخواهد شد و در صورتیکه نیاز به توضیحات و توضیحات تکمیلی باشد با واحد بازرگانی هماهنگی لازم بعمل آید.

 چنانچه در هر زمان ، خلاف واقع ، مخدوش یا جعلی بودن اسناد ارائه شده از طرف پیمانکار محرز گردد، بلافاصله ارزیابی انجام شده لغو گردیده و پیمانکاران خاطی علاوه برقبول مجازاتهای قانونی مترتب بر ارائه مدارک و اطلاعات غیر واقعی یا جعلی، تصمیم متخذه از طرف شرکت تعمیرات برق و جبران خسارت وارده را نیز قبول خواهند داشت.

 حداقل امتیاز قابل قبول (برای امتیاز کل) 60 می باشد.

 پرسشنامه های تکمیل شده مربوطه را پس از امضاء توسط صاحــب امضاء تعهدآور، به همراه مستندات مورد نیاز که همگی ممهور به مهر شرکت شده باشند، در یک زونکن به آدرس زیر ارسال نمایند.

 شرکت پس از بررسی پیشنهادات فراخوان و تایید پیمانکاران توسط کمیته فنی بازرگانی شرکت از منتخبین برای شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد فنی بازرگانی دعوت به عمل خواهد آمد.

شرکت در مناقصه صرفـــاً برای شرکتهای تایید شده درفراخوان مجاز خواهد بود.

آدرس و تلفن امور بازرگـانی: اصفهان – انتهای بلوار کشاورز – قبل از اتوبان ذوب آهن – ساختمان شرکت تعمیرات نیروی برق اصفهان – تلفن 37809611-031 (داخلی 258) – فاکس 37809618-031