Skip to content

نصب سیستم کولینگ گناوه

نصب سیستم کولینگ گناوه

توضیحات مربوط به پروژه

1048

کارفرما: شرکت احداث و توسعه پروژه های مپنا (توسعه 3)

سال 1388

درصد پیشرفت 100%

دیگر پروژها