Skip to content

نصب ژنراتور پره سر

نصب ژنراتور پره سر

توضیحات مربوط به پروژه

1043

کارفرما: شركت احداث و توسعه نيروگاههاي گازي مپنا (توسعه 2)

سال 1388

درصد پیشرفت 100%

دیگر پروژها