Skip to content

پروژه فولادمبارکه 99

پروژه فولادمبارکه 99

توضیحات مربوط به پروژه

1054

کارفرما: شرکت احداث و توسعه پروژه های مپنا (توسعه 3)

سال 1388

درصد پیشرفت 80%

دیگر پروژها