Skip to content

پروژه های تکمیل شده شرکت

پروژه های بازسازی و بهینه سازی

موضوع پروژه نام کارفرما سال شروع پروژه سال خاتمه پروزه
موضوع پروژه نام کارفرما سال شروع پروژه سال خاتمه پروزه
تعمير اضطراري واحد 3 نيروگاه كازرون-شركت توليد برق جنوب فارس شركت توليد برق جنوب فارس 1389 1390
تعميرات اسا سي واحد 4 v94.2 نيروگاه گازي كازرون - شركت توليد برق جنوب فارس شركت توليد برق جنوب فارس 1388 1389
تعميرات اساسي (فقط مكانيك ) واحد 6 v94.2 نيروگاه گازي كازرون - شركت توليد برق جنوب فارس شركت توليد برق جنوب فارس 1388 1389
تعميرات اساسي (فقط مكانيك )واحد5 V94.2 نيروگاه گازي كازرون - توليد برق جنوب فارس شركت توليد برق جنوب فارس 1388 1389
تعميرات اساسي ترانس اصلي نيروگاه شيراز شركت احداث و توسعه نيروگاههاي گازي مپنا (توسعه 1) 1388 1389
تعميرات اساسي توربين شماره دو نيروگاه گازي شركت پلي اكريل ايران شركت پلي اكريل ايران 1389 1390
تعميرات اساسي توربين و ژنراتور واحد 4 بخار كرمان شركت مديريت توليد برق كرمان 1388 1389
تعميرات اساسي سيستم سوخت واحد 3 بخار نيروگاه بندرعباس - شركت مديريت توليد برق هرمزگان شركت مديريت برق هرمزگان 1388 1389
تعميرات اساسي واحد 2 نيروگاه بخار ايرانشهر-برق منطقه ای نيروگاههاي سيستان و بلوچستان شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 1388 1389
تعميرات اساسي واحد 3 v94.2 نيروگاه گازي كازرون - توليد برق جنوب فارس شركت توليد برق جنوب فارس 1388 1389
تعميرات اساسي واحد 3 نيروگاه بخار ايرانشهر - برق منطقه ای نيروگاههاي استان سيستان و بلوچستان شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 1388 1389
تعميرات اساسي واحد 4 منتظر قائم شركت تولید برق منتظرالقائم 1388 1389
تعميرات اساسي واحد 6 گازي نيروگاه شهيد رجايي (قزوين ) - شركت مديريت توليد برق رجايي شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي 1388 1389
تعميرات اساسي واحد 5 گازي كازرون-شركت مديريت توليد برق جنوب فارس شركت توليد برق جنوب فارس 1389 1390
تعميرات اساسي واحد2 گازي نيروگاه تركيبي خوي - شركت مديريت توليد برق آذربايجان غربي شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی 1389 1390
تعميرات اساسي واحد G12 نيروگاه گازي پرند - شركت مديريت توليد برق دماوند شركت مديريت توليد برق دماوند 1388 1389
تعميرات اساسي واحد يك بخارنيروگاه همدان (مفتح)-شركت مديريت توليد برق مفتح شرکت مدیریت تولید برق شهید مفتح (همدان) 1388 1389
تعميرات اضطراري اتاق احتراق واحد 3 كازرون شركت توليد برق جنوب فارس 1388 1389
تعميرات اضطراري واحد G12گازيv94.2 نيروگاه سيكل تركيبي كرمان -شركت مديريت توليد برق كرمان شركت مديريت توليد برق كرمان 1388 1389
تعميرات بازديد مسير داغ واحد 2 نيروگاه گازي كازرون -شركت مديريت توليد برق جنوب فارس شركت توليد برق جنوب فارس 1389 1390
تعميرات روتين نيروگاه ايرانشهر-برق منطقه ای سیستان و بلوچستان شركت مديريت توليد برق نيروگاههاي سيستان و بلوچستان 1388 1390
تعميرات نيمه اساسي واحد 3 بخار نيروگاه سيكل تركيبي رجايي(قزوين)-شركت مديريت توليد برق رجايي شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي 1388 1389
تعميرات نيمه اساسي واحد يك بخار نيروگاه حرارتي شازند اراك - شركت مديريت توليد برق شازند شركت مديريت توليد برق شازند اراك 1388 1389
تعمیر اساسی واحد 1 نیروگاه کازرون - مدیریت تولید برق جنوب فارس شركت توليد برق جنوب فارس 1390 1391
تعمیر اساسی واحد 2 گازی - مدیریت تولید برق قم شركت مديريت توليد برق قم 1390 1391
تعمیر اساسی واحد 6 نیروگاه کازرون V94.2 - مدیریت تولید برق جنوب فارس شركت توليد برق جنوب فارس 1390 1391
تعمیر اضطرای واحد G13 نیروگاه گازی قم - مدیریت تولید برق قم شركت مديريت توليد برق قم 1390 1391
تعمیر و بازسازی ترانسهای واحدهای 1و2 نیروگاه اصفهان - شرکت مدیریت تولید برق اصفهان شركت مديريت توليد برق اصفهان 1388 1389
تعمیر و بازسازی کانال دود و اکسپنشن جوینت های و عایق کاری و رفرکتوری اطراف مشعلهای واحد 1 بخار - مدیریت تولید برق شهید رجایی شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي 1390 1391
تعمیرات 4000 ساعته واحد 3 - مدیریت تولید برق جنوب فارس شركت توليد برق جنوب فارس 1390 1391
تعمیرات 4000 ساعته واحد 3 بخار - مدیریت تولید برق جنوب فارس شركت توليد برق جنوب فارس 1390 1391
تعمیرات 4000 ساعته واحد 4 - مدیریت تولید برق جنوب فارس شركت توليد برق جنوب فارس 1390 1391
تعمیرات 4000 ساعته واحد یک بخار - مدیریت تولید برق جنوب فارس شركت توليد برق جنوب فارس 1390 1391
تعمیرات 8000 ساعته واحد 4 نیروگاه کازرون - مدیریت تولید برق جنوب فارس شركت توليد برق جنوب فارس 1390 1391
تعمیرات 8000 ساعته واحد 5 نیروگاه کازرون - مدیریت تولید برق جنوب فارس شركت توليد برق جنوب فارس 1390 1391
تعمیرات اساسی دو واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان شرکت تولید نیروی برق کرمان 1394
تعمیرات اساسی واحد 2 کازرون شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس 1387 1388
تعمیرات اساسی واحد 2 گازی دورود شركت برق منطقه اي باختر 1387 1388
تعمیرات اساسی واحد 5 آنسالدو کازرون شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس 1387 1388
تعمیرات اساسی واحد 1 نیروگاه سیکل ترکیبی خوی - مدیریت تولید برق آذربایجان غربی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی 1390 1391
تعمیرات اساسی واحد 2 گازی نیروگاه ترکیبی ارومیه - مدیریت تولید برق آذربایجان غربی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی 1390 1391
تعمیرات اساسی واحد 4 - مدیریت تولید برق قم شركت مديريت توليد برق قم 1390 1391
تعمیرات اساسی واحد 3 بخار نیروگاه کازرون شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس 1393 1393
تعمیرات اساسی واحد دو بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فارس شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس 1394
تعمیرات اساسی واحد یک گازی نیروگاه قم - شرکت مدیریت تولید برق قم شركت مديريت توليد برق قم 1389 1390
تعمیرات اساسی واحد یک و دو بخار نیروگاه سیکل ترکیبی فارس شرکت مولد نیروگاهی تجارت فارس 1393 1393
تعمیرات اضطراری واحد 6 کازرون شرکت مدیریت بهره برداری تولید برق فارس 1387 1388
تعمیرات بویلر واحد1 نیروگاه کازرون - مدیریت تولید برق جنوب فارس شركت توليد برق جنوب فارس 1389 1390
تعمیرات تجهیزات واحد یک نیروگاه بوشهر شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه اتمی بوشهر 1392
تعمیرات روتین واحدهای بخار نیروگاه سیکل ترکیبی کازرون - مدیریت تولید برق جنوب فارس شركت توليد برق جنوب فارس 1389 1390
تعمیرات ژنراتور و بازسازی کابلهای الایمنت توربین و راه اندازی واحد 4 ایرانشهر شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان 1387 1388
تعمیرات نیمه اساسی مولد بخار S1 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد شرکت برق منطقه ای یزد 1391 1392
تعمیرات نیمه اساسی واحد 1 بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجایی شركت مديريت توليد برق شهيد رجايي 1387 1388
تعمیرات و بهره برداری و نگهداری جاری 2 واحد 25 مگاواتی کاشان شرکت برق منطقه ای اصفهان 1387 1389
تعمیرات و پشتیبانی نیروگاههای اتمی شركت بهره برداري نيروگاه اتمي بوشهر 1391
تعمیزات 8000 ساعته واحد 2 - مدیریت تولید برق جنوب فارس شركت توليد برق جنوب فارس 1390 1391