تعمیرات اساسی ژنراتور واحد 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان

تعمیرات اساسی ژنراتور واحد 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان

تعمیرات اساسی ژنراتور واحد 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان

توضیحات مربوط به پروژه

1005

کارفرما: سازمان توسعه برق ایران

سال 1386

درصد پیشرفت 100%

دیگر پروژها