پروژه فولادمبارکه 99

پروژه فولادمبارکه 99

پروژه فولادمبارکه 99

توضیحات مربوط به پروژه

1054

کارفرما: شرکت احداث و توسعه پروژه های مپنا (توسعه 3)

سال 1388

درصد پیشرفت 80%

دیگر پروژها

نصب سیستم کولینگ گناوه

نصب سیستم کولینگ گناوه

نصب سیستم کولینگ گناوه

توضیحات مربوط به پروژه

1048

کارفرما: شرکت احداث و توسعه پروژه های مپنا (توسعه 3)

سال 1388

درصد پیشرفت 100%

دیگر پروژها

نصب ژنراتور پره سر

نصب ژنراتور پره سر

نصب ژنراتور پره سر

توضیحات مربوط به پروژه

1043

کارفرما: شركت احداث و توسعه نيروگاههاي گازي مپنا (توسعه 2)

سال 1388

درصد پیشرفت 100%

دیگر پروژها

نصب واحد های سیکل ترکیبی پره سر

نصب واحد های سیکل ترکیبی پره سر

نصب واحد های سیکل ترکیبی پره سر

توضیحات مربوط به پروژه

1037

کارفرما: شركت احداث و توسعه نيروگاههاي گازي مپنا (توسعه 2)

سال 1388

درصد پیشرفت 100%

دیگر پروژها

نصب توربین – زنراتور ، تجهیزات جانبی ، بویلر و تجهیزات سیستم خنک کن پروژه پره سر

نصب توربین – زنراتور ، تجهیزات جانبی ، بویلر و تجهیزات سیستم خنک کن پروژه پره سر

نصب توربین – زنراتور ، تجهیزات جانبی ، بویلر و تجهیزات سیستم خنک کن پروژه پره سر

توضیحات مربوط به پروژه

1009

کارفرما: شركت احداث و توسعه نيروگاههاي گازي مپنا (توسعه 2)

سال 1388

درصد پیشرفت 100%

دیگر پروژها

تعمیرات اساسی ژنراتور واحد 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان

تعمیرات اساسی ژنراتور واحد 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان

تعمیرات اساسی ژنراتور واحد 320 مگاواتی نیروگاه اصفهان

توضیحات مربوط به پروژه

1005

کارفرما: سازمان توسعه برق ایران

سال 1386

درصد پیشرفت 100%

دیگر پروژها

توربین انبساطی نیروگاه شهید منتظری

توربین انبساطی نیروگاه شهید منتظری

توربین انبساطی نیروگاه شهید منتظری

توضیحات مربوط به پروژه

نوع پروژه:

شماره: 149

کارفرما: سازمان توسعه برق ایران

سال 1386

درصد پیشرفت 100%

دیگر پروژها