توربین انبساطی نیروگاه شهید منتظری

توربین انبساطی نیروگاه شهید منتظری

توربین انبساطی نیروگاه شهید منتظری

توضیحات مربوط به پروژه

نوع پروژه:

شماره: 149

کارفرما: سازمان توسعه برق ایران

سال 1386

درصد پیشرفت 100%

دیگر پروژها