پروژه فولادمبارکه 99

پروژه فولادمبارکه 99

پروژه فولادمبارکه 99

توضیحات مربوط به پروژه

1054

کارفرما: شرکت احداث و توسعه پروژه های مپنا (توسعه 3)

سال 1388

درصد پیشرفت 80%

دیگر پروژها

نصب سیستم کولینگ گناوه

نصب سیستم کولینگ گناوه

نصب سیستم کولینگ گناوه

توضیحات مربوط به پروژه

1048

کارفرما: شرکت احداث و توسعه پروژه های مپنا (توسعه 3)

سال 1388

درصد پیشرفت 100%

دیگر پروژها

نصب ژنراتور پره سر

نصب ژنراتور پره سر

نصب ژنراتور پره سر

توضیحات مربوط به پروژه

1043

کارفرما: شركت احداث و توسعه نيروگاههاي گازي مپنا (توسعه 2)

سال 1388

درصد پیشرفت 100%

دیگر پروژها

نصب واحد های سیکل ترکیبی پره سر

نصب واحد های سیکل ترکیبی پره سر

نصب واحد های سیکل ترکیبی پره سر

توضیحات مربوط به پروژه

1037

کارفرما: شركت احداث و توسعه نيروگاههاي گازي مپنا (توسعه 2)

سال 1388

درصد پیشرفت 100%

دیگر پروژها

نصب توربین – زنراتور ، تجهیزات جانبی ، بویلر و تجهیزات سیستم خنک کن پروژه پره سر

نصب توربین – زنراتور ، تجهیزات جانبی ، بویلر و تجهیزات سیستم خنک کن پروژه پره سر

نصب توربین – زنراتور ، تجهیزات جانبی ، بویلر و تجهیزات سیستم خنک کن پروژه پره سر

توضیحات مربوط به پروژه

1009

کارفرما: شركت احداث و توسعه نيروگاههاي گازي مپنا (توسعه 2)

سال 1388

درصد پیشرفت 100%

دیگر پروژها